Programma

Het uitvoeringsprogramma Schouwen-Duiveland Vitaal is de lokale vertaling van het regionale gezondheidsbeleid en is gericht op drie pijlers:

 • sport en bewegen
 • gezondheid
 • leefomgeving.

Het is een preventief leefstijlprogramma dat werkt aan de fysieke en mentale gezondheid van alle inwoners van Schouwen-Duiveland. Mensen worden gestimuleerd gezonde keuzes te maken in hun leefomgeving en de leefomgeving wordt gestimuleerd gezonde keuzes mogelijk te maken. 

Met een gezonde geest in een gezond lichaam voelen inwoners zich vitaal en reageren veerkrachtig op situaties in het leven. Inwoners zijn geïnspireerd en in staat gesteld om gezonde keuzes te maken. Dit heeft niet alleen een positieve uitwerking op de mensen zelf, het werkt ook door in hun leefomgeving. 

Met een gezonde leefstijl wordt de kans op een versterkt immuunsysteem verhoogd en wordt de kans op fysieke gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, gewrichtsaandoeningen, diabetes en alzheimer verlaagd. Ook wordt de kans op mentale gezondheidsproblemen, zoals eenzaamheid, verslaving en depressie, verminderd. De preventieve aanpak vermindert de kans op en noodzaak van inzet van (dure) professionele hulp- en/of zorgverlening. Een gezonde leefstijl is voor iedereen van belang, nu en in de toekomst. 

In 2020 is daarom met het programma Schouwen-Duiveland Vitaal gestart. Inmiddels groeit het programma en worden met succes meerdere doelgroepen en resultaten bereikt. Met dit uitvoeringsprogramma wordt Schouwen Duiveland Vitaal voor een lange periode bestendigd. 

Het programma Schouwen-Duiveland Vitaal is het lokale uitvoeringsprogramma van ons regionale gezondheidsbeleid in het sociaal domein. Binnen Schouwen-Duiveland Vitaal werken we samen met sport- en beweegaanbieders, het onderwijs en andere partners aan de gezondheid van onze inwoners van 0-100+ jaar.

Er wordt ingezet op fysieke gezondheid (sport, bewegen, gezonde voeding), mentale gezondheid (psychisch, ontspanning) en vitaliteit (sociaal, financieel, zingeving). Om het uitvoeringsprogramma verder vorm te geven is vanaf 1 januari 2020 de samenwerking aangegaan met de landelijke JOGG-beweging (Jongeren Op Gezond Gewicht). Inmiddels wordt het uitvoeringsprogramma samen met partners op het gebied van preventie, sport en leefomgeving verder ontwikkeld.

Ondersteuning en stimulering om actief en gezond te leven, van jong tot oud, hangt samen met veel verschillende factoren in het leven. Hubers visie op gezondheid, vertaald in Positieve Gezondheid, geeft concrete aanknopingspunten om sport en beweging, cultuur, onderwijs, openbare ruimte, sociale veiligheid en netwerk verder met elkaar te verbinden.

Uitgangspunten

Uitgangspunten die we hanteren op weg naar een gezonde leefstijl zijn de volgende:

 • Sporten is voor iedereen mogelijk, in een veilige omgeving
 • Sportvoorzieningen worden mede geïntegreerd in openbare ruimte en dorpsvisies
 • De gemeente werkt samen met maatschappelijke partners, zoals zorg, onderwijs, sport- en beweegaanbieders, inwoners en bedrijfsleven.
 • Bewegen stimuleert ontmoeting, het vergroten van persoonlijk netwerk en het versterken van deelname aan de samenleving.
 • De sociale en fysieke omgeving waarin kinderen, jongeren en volwassenen opgroeien en leven wordt structureel gezonder.
 • Door een preventieve aanpak wordt de levensstijl verbeterd en fysieke/mentale hinder en/of gezondheidsproblematiek (deels) voorkomen.
 • Maatschappelijke resultaten
 • Met het uitvoeringsprogramma worden stappen gezet om de volgende maatschappelijke resultaten te behalen:
 • Jeugdigen groeien gezond en veilig op en kunnen hun talenten ontwikkelen zodat zij zelfredzaam worden.
 • Mensen van 0-100+ jaar zitten mentaal en fysiek goed in hun vel. Ze hebben veerkracht, een eigen netwerk en voelen zicht gezond.
 • Mensen voelen zich thuis in hun stad of dorp en hebben een sociaal netwerk dat zich kenmerkt door wederkerigheid.